hoofd foto buitenkoken

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van 'www.cookingstyle.nl' KvKnr. 08221914, gevestigd Berkenven 52, 7534NG te Enschede

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 'www.cookingstyle.nl'. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van 'www.cookingstyle.nl'. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 'www.cookingstyle.nl' behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van de bestelling te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door 'www.cookingstyle.nl' erkend.
1.4 'www.cookingstyle.nl' garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Er wordt naar gestreefd bestellingen zo spoedig mogelijk, binnen 10 werkdagen uit te voeren. Mocht een artikel niet direct op voorraad zijn, zal 'www.cookingstyle.nl' in het kader van de regels van de koop op afstand bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van 'www.cookingstyle.nl' zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 'www.cookingstyle.nl' geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn niet heeft aangegeven de geleverde zaken aan 'www.cookingstyle.nl' te willen terugzenden, is de koop een feit. Nadat de afnemer heeft aangegeven de geleverde goederen te willen retourneren, dienen deze binnen een termijn van 14 dagen na kennisgeving te zijn verzonden naar 'www.cookingstyle.nl'. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk of digitaal via email of het retourformulier op de website melding te maken bij 'www.cookingstyle.nl'. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden inclusief alle bijbehorende accessoires, toebehoren en bijbehorende documentatie en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt 'www.cookingstyle.nl' er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten geleverd door 'www.cookingstyle.nl'.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten
• goederen waarvan duidelijk van tevoren is aangegeven dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.
• leveringen aan bedrijven, scholen en instellingen
• goederen die door de afnemer zijn gebruikt of beschadigd, of waarvan (gedeeltelijke) productverpakkingen onherstelbaar zijn geopend of beschadigd.
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij 'www.cookingstyle.nl', dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 'www.cookingstyle.nl'. 'www.cookingstyle.nl' houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet zonder uw toestemming verstrekken aan derden.
5.2 'www.cookingstyle.nl' respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 'www.cookingstyle.nl' maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5.4 www.cookingstyle.nl behoudt zich het recht toe om uw emailadres door te geven aan onze (pakket)vervoerder om u van verzendinformatie te voorzien (track and trace).

5.5 Europese cookiewetgeving (Richtlijn 2009/136/EC en 45/2001) Wij maken geen gebruik van derden om u persoonlijke gegevns door te geven.

 

6. Garantie
6.1 'www.cookingstyle.nl' garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van 'www.cookingstyle.nl' komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. 'www.cookingstyle.nl' is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan 'www.cookingstyle.nl') deze gebreken onmiddelijk schriftelijk of per email te melden aan 'www.cookingstyle.nl'. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan 'www.cookingstyle.nl' schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door 'www.cookingstyle.nl' gegrond worden bevonden, zal 'www.cookingstyle.nl' naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van 'www.cookingstyle.nl' en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van 'www.cookingstyle.nl') tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van 'www.cookingstyle.nl' gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van 'www.cookingstyle.nl' voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 'www.cookingstyle.nl' is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens 'www.cookingstyle.nl' in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 'www.cookingstyle.nl' en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
6.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

7. Offertes en aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt 'www.cookingstyle.nl' zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden 'www.cookingstyle.nl' slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van 'www.cookingstyle.nl' gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 'www.cookingstyle.nl' kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of zet- of drukfouten bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen 'www.cookingstyle.nl' en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door 'www.cookingstyle.nl' op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 'www.cookingstyle.nl' behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen en productbeschrijvingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, aantallen, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van 'www.cookingstyle.nl' gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 'www.cookingstyle.nl' is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van 'www.cookingstyle.nl' alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 'www.cookingstyle.nl' behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 'www.cookingstyle.nl' gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien 'www.cookingstyle.nl' bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 'www.cookingstyle.nl' is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten of personen ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door 'www.cookingstyle.nl' aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij 'www.cookingstyle.nl' zolang de afnemer de vorderingen van 'www.cookingstyle.nl' uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van 'www.cookingstyle.nl' wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door 'www.cookingstyle.nl' geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 'www.cookingstyle.nl' of een door 'www.cookingstyle.nl' aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin 'www.cookingstyle.nl' haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht 'www.cookingstyle.nl' zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan 'www.cookingstyle.nl'.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 'www.cookingstyle.nl' en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo kennis, tenzij 'www.cookingstyle.nl' er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Akkoord algemene voorwaarden
14.1 Door uw bestelling te bevestigen in de winkelwagen geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat

15. Cadeaubonnen en coupons
15.1 Coupons zijn geldig zolang ze in de winkelwagen in te leveren zijn.
15.2 Indien misbruik wordt gemaakt van coupons behouden wij ons het recht toe om de order (gedeeltelijk) te annuleren.
15.3 Het maximale aantal in te leveren coupons is 1 tenzij anders aangegeven
15.4 Cadeaubonnen hebben een geldigheid van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Na deze datum heeft de cadeaubon de waarde verloren.
15.5 Cadeaubonnen kunnen niet worden verlengd.
15.6 Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
15.7 Gedeeltelijk verbruikte cadeaubonnen blijven geldig voor het resterende bedrag tot de geldigheidsdatum.

16. Privacy
16.1Door het creëren van een account worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van 'www.cookingstyle.nl'. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Uw emailadres kan eventueel doorgegeven worden aan onze vervoerder om u van verzendinformatie te voorzien (track and trace). Wij verstrekken, geen gegevens aan derden zonder uw toestemming.